AAR-O-0000 3,290.000 ₮ AOI-O-0000 1,960.000 ₮ ATI-O-0000 770.000 ₮ ADL-O-0000 1,030.000 ₮ ALD-O-0000 2,560.000 ₮ ITLS-O-0000 72.530 ₮ ALA-O-0000 350.000 ₮ AZH-O-0000 55,000.000 ₮ ANO-O-0000 0.000 ₮ APU-O-0000 531.010 ₮ ABH-O-0000 673.310 ₮ ARJ-O-0000 520.000 ₮ AIC-O-0000 697.780 ₮ ADB-O-0000 74.700 ₮ AARD-O-0000 1,503.000 ₮ EER-O-0000 3,000.000 ₮ CND-O-0000 531.300 ₮ ATR-O-0000 64,900.000 ₮ NOG-O-0000 0.000 ₮ BAN-O-0000 826.000 ₮ BZO-O-0000 0.000 ₮ BRC-O-0000 405.000 ₮ BNG-O-0000 27,000.000 ₮ BTL-O-0000 74.750 ₮ BTG-O-0000 25,000.000 ₮ BDS-O-0000 896.000 ₮ BHR-O-0000 300.000 ₮ BSKY-O-0000 1,450.000 ₮ BOR-O-0000 0.000 ₮ BRO-O-0000 5,000.000 ₮ BHL-O-0000 450.000 ₮ BHG-O-0000 1,450.000 ₮ BUN-O-0000 435.000 ₮ BLC-O-0000 1,000.000 ₮ BEU-O-0000 690.000 ₮ GHC-O-0000 12,500.000 ₮ HZB-O-0000 5,320.000 ₮ HRM-O-0000 127.000 ₮ BAJ-O-0000 3.000 ₮ HML-O-0000 2,000.000 ₮ JGL-O-0000 142.600 ₮ GOV-O-0000 201.000 ₮ GNR-O-0000 750.000 ₮ GTJ-O-0000 603.880 ₮ GUR-O-0000 63.000 ₮ GTL-O-0000 17,200.000 ₮ DBL-O-0000 196.650 ₮ DZS-O-0000 0.000 ₮ DAR-O-0000 5,000.000 ₮ DZG-O-0000 150.000 ₮ NEH-O-0000 13,200.000 ₮ DSS-O-0000 0.000 ₮ DTU-O-0000 0.000 ₮ DUS-O-0000 0.000 ₮ DAH-O-0000 9,010.000 ₮ DHU-O-0000 2,590.000 ₮ DDS-O-0000 0.000 ₮ DAS-O-0000 0.000 ₮ DZU-O-0000 0.000 ₮ DAZ-O-0000 2,580.000 ₮ DIM-O-0000 138.860 ₮ DRN-O-0000 1,300.000 ₮ DES-O-0000 20,100.000 ₮ DRU-O-0000 800.000 ₮ DSH-O-0000 0.000 ₮ DKS-O-0000 0.000 ₮ DGS-O-0000 0.000 ₮ DSD-O-0000 0.000 ₮ DMA-O-0000 100.000 ₮ HCH-O-0000 1,954.000 ₮ SUN-O-0000 1,000.000 ₮ JTB-O-0000 87.700 ₮ JIV-O-0000 0.000 ₮ JGV-O-0000 7,900.000 ₮ SUL-O-0000 75,000.000 ₮ BLG-O-0000 20.000 ₮ ZSB-O-0000 0.000 ₮ INV-O-0000 2,495.000 ₮ INT-O-0000 182.500 ₮ IBA-O-0000 2,290.000 ₮ LEND-O-0000 33.690 ₮ BAZ-O-0000 880.570 ₮ MNG-O-0000 135.000 ₮ MNDL-O-0000 45.000 ₮ MIE-O-0000 8,800.000 ₮ MMX-O-0000 2,366.000 ₮ MRX-O-0000 15.000 ₮ MIK-O-0000 11,910.000 ₮ BDL-O-0000 7,000.000 ₮ MNB-O-0000 4,500.000 ₮ MBG-O-0000 6,000.000 ₮ MOG-O-0000 17,850.000 ₮ ERS-O-0000 5,500.000 ₮ MBW-O-0000 210.000 ₮ MDZ-O-0000 472.220 ₮ KEK-O-0000 16,500.000 ₮ MNH-O-0000 1,750.000 ₮ UYN-O-0000 520.000 ₮ MSC-O-0000 250.000 ₮ MVO-O-0000 1,590.000 ₮ MSH-O-0000 255.000 ₮ MNP-O-0000 640.000 ₮ MTZ-O-0000 0.000 ₮ HAM-O-0000 4,500.000 ₮ HBJ-O-0000 0.000 ₮ MCH-O-0000 391.100 ₮ MIB-O-0000 115.000 ₮ MNS-O-0000 2,240.000 ₮ MFC-O-0000 68.890 ₮ MUDX-O-0000 8,000.000 ₮ NKT-O-0000 34.000 ₮ NDS-O-0000 0.000 ₮ NUR-O-0000 3,700.000 ₮ JLT-O-0000 90.000 ₮ NIE-O-0000 363.000 ₮ TGS-O-0000 102.000 ₮ NXE-O-0000 2,340.000 ₮ OLL-O-0000 72.690 ₮ HJL-O-0000 0.000 ₮ ORD-O-0000 1,550.000 ₮ ULZ-O-0000 0.000 ₮ ONH-O-0000 1,390.000 ₮ OEE-O-0000 0.000 ₮ RMC-O-0000 27.900 ₮ SIL-O-0000 41.000 ₮ GFG-O-0000 708.200 ₮ SSG-O-0000 1,086.000 ₮ SOR-O-0000 850.000 ₮ SOH-O-0000 77.000 ₮ ALI-O-0000 240.000 ₮ BBD-O-0000 49.000 ₮ SUU-O-0000 195.000 ₮ ARH-O-0000 0.000 ₮ SES-O-0000 5,000.000 ₮ TAV-O-0000 20,000.000 ₮ TTL-O-0000 5,310.000 ₮ TVL-O-0000 1,825.000 ₮ TCK-O-0000 13,500.000 ₮ TAL-O-0000 15.870 ₮ VIK-O-0000 24.000 ₮ TAH-O-0000 14,790.000 ₮ TEX-O-0000 9,345.000 ₮ TMZ-O-0000 7,640.000 ₮ TLP-O-0000 50.000 ₮ TUM-O-0000 140.050 ₮ TUS-O-0000 600.000 ₮ TEE-O-0000 8,150.000 ₮ ACL-O-0000 920.000 ₮ BUK-O-0000 419.990 ₮ HUN-O-0000 26.000 ₮ CHR-O-0000 255.000 ₮ UDS-O-0000 0.000 ₮ UBH-O-0000 16,000.000 ₮ UTS-O-0000 0.000 ₮ UNS-O-0000 830.000 ₮ UID-O-0000 1,050.000 ₮ MDR-O-0000 300.000 ₮ HBO-O-0000 65.000 ₮ HMK-O-0000 1,880.000 ₮ TVT-O-0000 4,500.000 ₮ AMT-O-0000 211.000 ₮ HHN-O-0000 1,740.000 ₮ HSR-O-0000 8,350.000 ₮ HSX-O-0000 602.000 ₮ AHH-O-0000 379.000 ₮ SDT-O-0000 57.000 ₮ ADU-O-0000 640.000 ₮ HUV-O-0000 189.750 ₮ HUZ-O-0000 430.220 ₮ HVL-O-0000 55.000 ₮ HHS-O-0000 1,000.000 ₮ HUT-O-0000 4,600.000 ₮ HBT-O-0000 200.000 ₮ HSG-O-0000 2,242.000 ₮ HTS-O-0000 0.000 ₮ HGN-O-0000 79.500 ₮ DAO-O-0000 126.500 ₮ HBZ-O-0000 427.890 ₮ HAH-O-0000 0.000 ₮ HRD-O-0000 4,279.000 ₮ HRL-O-0000 41.400 ₮ TSA-O-0000 1,500.000 ₮ SHG-O-0000 901.000 ₮ SHV-O-0000 1,980.000 ₮ SIM-O-0000 165.000 ₮ NRS-O-0000 100.000 ₮ ETR-O-0000 139.000 ₮ DLH-O-0000 750.000 ₮ ERDN-O-0000 508.000 ₮ EAZ-O-0000 320.000 ₮ IND-O-0000 1,450.000 ₮ SVR-O-0000 7,670.000 ₮ EUD-O-0000 0.000 ₮ TAS-O-0000 3,000.000 ₮ EDS-O-0000 0.000 ₮ BOE-O-0000 1,000.000 ₮ ECV-O-0000 5,350.000 ₮ ESG-O-0000 0.000 ₮ BODI-O-0000 0.000 ₮ LNBO-BD-19/06/21-C0008-17 0.000 ₮ MDIC-O-0000 0.000 ₮ BNB-O-0000 0.000 ₮ HAG-O-0000 0.000 ₮ CAD-O-0000 0.000 ₮ AZA-O-0000 0.000 ₮ ALM-O-0000 0.000 ₮ ZOO-O-0000 0.000 ₮ AZZ-O-0000 0.000 ₮ XOC-O-0000 0.000 ₮ IABS-BD-14/01/23-C0012-14.4 0.000 ₮ ETTM-BD-10/04/23-C0010-10 0.000 ₮ ICBN-BD-21/06/23-C0013-13 0.000 ₮ LNBD-BD-02/07/23-C0014-14 0.000 ₮ ICBN-BD-17/08/23-C0016-13 0.000 ₮ MFG-O-0000 0.000 ₮ ETTM-BD-26/08/24-C0019-10 0.000 ₮ ICBN-BD-15/09/23-C0020-13 0.000 ₮ CUMN-O-0000 0.000 ₮ INV-ICB-01_14 0.000 ₮ MIK-TDB-01-6.8 0.000 ₮ HSG-ICB-01_15 0.000 ₮ BOGD-O-0000 0.000 ₮ ACG-INB-01_14.9 0.000 ₮ INV-ICB-02_14 0.000 ₮ SHU-ICB-02_9.5 0.000 ₮ SHU-ICB-01_14 0.000 ₮ ACG-INB-02_15.6 0.000 ₮ KAR-INB-01_8 0.000 ₮ MBF-O-0000 0.000 ₮ REIT-ICB-01-8.7 0.000 ₮ REIT-ICB-02-8.7 0.000 ₮ BERS-BD-02/09/24-C0032-16.8 0.000 ₮ REIT-ICB-03-8.7 0.000 ₮ REIT-ICB-04-8.7 0.000 ₮ SEND-O-0000 0.000 ₮ SBM-O-0000 0.000 ₮ NUMR-BD-18/10/24-C0034-17.5 0.000 ₮ INV-ICB-03_14 0.000 ₮ REIT-ICB-05-8.7 0.000 ₮ REIT-ICB-06-8.7 0.000 ₮ KHAD-INB-01_16.8 0.000 ₮ ACG-INB-03_15.6 0.000 ₮ STEP-GCB-02_15 0.000 ₮ NMUR-GCB-2.1_17 0.000 ₮

Яагаад Инвескор Капитал ҮЦК гэж?

Бид Монгол улсын хөрөнгийн зах зээлд шинэлэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгох, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах замаар хөрөнгийн зах зээлийн эргэлтийг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах, дотоодын хөрөнгө оруулагчдад гаднын хөрөнгийн зах зээлээс өгөөж хүртэх боломжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан цагаасаа эхлэн харилцагчдадаа хамгийн сүүлийн үеийн технологид суурилсан, хурдан шуурхай, үнэн зөв, мэдээлэл үйлчилгээг санал болгон ажиллаж байна. Инвескор Капитал ҮЦК нь Санхүүгийн Зохицуулах Хорооноос олгогдсон тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд үнэт цаасны зах зээлд брокер, дилер, андеррайтерийн үйлчилгээ үзүүлдэг.

Найдвартай

Системийн тасралтгүй ажиллагаанд анхаарч олон улсын түвшний мэдээллийн технологийн дэд бүтцийг байгуулан, мэдээллийн аюулгүй байдлыг ханган ажилладаг.

Хялбар

Та өөрийн цаг хугацаа, боломжид нийцүүлэн хэдийд ч, хаанаас ч хамгийн хялбараар арилжаанд оролцох боломжтой

Хурдан

Данс нээх, бүртгүүлэх, арилжаанд оролцох зэрэг бүх үйлдлийг онлайнаар хурдан шуурхай гүйцэтгэнэ

01

Алсын
хараа

Амжилттай хөрөнгө оруулалтын шийдэл болон дээд зэргийн харилцагчийн үйлчилгээний төгс хослолыг санал болгогч, дэлхийд танигдсан үнэт цаасны компани болох

02

Эрхэмсэг
оршихуй

Мэдээллийн технологийн шийдлийг оновчтой ашиглах замаар орон зай, цаг хугацааны хязгаарт үл баригдсан, хууль эрх зүй болон бизнесийн ёс зүйг эрхэмлэгч үнэт цаасны мэргэжлийн үйлчилгээг үзүүлэгч байна

03

Үнэт
зүйлс

1. Харилцагчийн сэтгэл ханамж, харилцан итгэлцэл
2. Урт хугацааны тогтвортой хөрөнгө оруулагч, харилцагч
3. Мэдээллийн технологийн орчин үеийн шийдэл

Андеррайтерийн үйлчилгээ

Бид аж ахуйн нэгж байгууллагад хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцаагаа анх удаа олон нийтэд нээлттэй гарган арилжих (IPO), хаалттай хүрээнд хувьцаа гаргах, нэмж хувьцаа гаргах, компанийн өрийн бичиг болон бусад төрлийн үнэт цаас гаргах зэргээр хөрөнгө босгохтой холбоотой зөвлөгөө, туслалцаа үзүүлж, андеррайтерийн үйлчилгээг мэргэжлийн түвшинд үзүүлж байна.

Брокерийн
үйлчилгээ

Та манай компаниар дамжуулан Монголын Хөрөнгийн Бирж, Монголын Үнэт Цаасны Бирж дээр арилжаалагдаж буй үнэт цаасны арилжаанд оролцож, хувьцаа болон бусад төрлийн үнэт цаас худалдан авч хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой.

# Шимтгэлийн тухай
1. Данс нээх төлбөр 5,000₮ (Хувь хүн)
50,000₮ (Хуулийн этгээд)
2. Хувьцааны арилжааны шимтгэл 1.0%
3. Засгийн газрын бондын арилжааны шимтгэл 0.05%
4. Бусад үнэт цаасны арилжааны шимтгэл /Бонд, ХБҮЦ/ Хэрэглэгч тус бүрийн хэлцлээс хамаарна
5. Онлайн арилжааны системийн төлбөр 12,000₮

Мэдээ

"ТӨРИЙН БАНК"-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖАА ЭХЭЛЛЭЭ

Монгол Улсын Их хурлаас 2021 онд Банкны тухай хуулийг шинэчлэн баталж, хуулийн өөрчлөлтийн хүрээнд системийн нөлөө бүхий таван банк IPO гаргаж, олон н

Дэлгэрэнгүй...

"БЭРС ЭЙ БИ ЭС АКТИВ ТЗК” ХХК-ИЙН ХБҮЦ-НЫ АНХДАГЧ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АРИЛЖААНЫ НЭЭЛТИЙН ЁСЛОЛ БОЛЛОО

“Бэрс Эй Би Эс актив ТЗК” ХХК-иас олон нийтэд санал болгож буй хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас /ХБҮЦ/-ны анхдагч зах зээлийн арилжааг өнө

Дэлгэрэнгүй...

Хөрөнгөтөн Форумд Нэгдлээ!

Үл хөдлөх хөрөнгийн төслүүд болон хөрөнгө оруулагч талуудад олгож буй боломжуудын талаар Биржийн бус зах зээлийн гол тоглогчдын нэг “Инвескор

Дэлгэрэнгүй...

Мон Бийф IPO - "Таван Богд Групп"-н хамгийн анхны IPO зарлагдлаа

Монбийф компани нь олон нийтэд нийт хувьцааныхаа 30 хувь буюу 64,285,700 ширхэг хувьцааг нэг бүрийг нь 45 төгрөгөөр нийтэд санал болгож, 2.9 тэрбум тө

Дэлгэрэнгүй...

"Симпл Ассет ТЗК" ХХК- ийн ХБҮЦ-ны анхдагч зах зээлийн арилжаа эхэллээ

Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрийн 309 тоот тогтоол болон Монголын хөрөнгийн биржийн Гүйцэтгэх захирлын 2022

Дэлгэрэнгүй...

“Инвескор ББСБ” ХК Нэмэлт хувьцаа гаргах төслийн танилцуулга

"Инвескор ББСБ" ХК нь 2019 оны 05 дугаар сард олон нийтэд нээлттэй компани болж хувьцааны нэгж үнийг 1,650 төгрөгөөр с

Дэлгэрэнгүй...

Хөрөнгө оруулагчдад

Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас
Хувьцаа
Компанийн бонд

МХБ-ийн “Үнэт цаасны үнийн индекс тооцоолох журам”-ын дагуу бүртгэлтэй компаниудыг зах зээлийн үнэлгээ, арилжааны өдрийн дундаж гүйлгээ, арилжаанд орсон өдрийн тоо, төвлөрлийн байдал зэрэг үзүүлэлтүүдээр үнэлж, ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлэх ба багцыг жил бүр шинэчилдэг. 2021 онд дараах үнэт цааснууд ТОП-20 индексийн багцыг бүрдүүлж байна. Үүнд:

Симбол Компанийн нэр Үйл ажиллагааны чиглэл
1. TTL АПУ ХК Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
2. GOV Таван толгой ХК Чулуун, хүрэн нүүрс олборлолт
3. APU Ард санхүүгийн нэгдэл ХК Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа
4. SUU Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн ХК Металлын хүдэр олборлолт
5. LEND Инвескор ББСБ ХК Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа
6. MNP Говь ХК Нэхмэлийн үйлдвэрлэл
7. MBW Монгол шуудан ХК Шуудан зарлага элчийн үйл ажиллагаа
8. AIC Сүү ХК Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
9. MNDL Ард кредит ББСБ ХК Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа
10. BDS Улсын их дэлгүүр ХК Машин, мотоциклээс бусад барааны жижиглэн худалдаа
11. AARD Мандал Даатгал ХК Албан журмын нийгмийн даатгалаас бусад даатгал, давхар даатгал, тэтгэврийн санхүүжилтын үйл ажиллагаа
12. MIK Түмэн шувуут ХК Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
13. ADU Ард Даатгал ХК Албан журмын нийгмийн даатгалаас бусад даатгал, давхар даатгал, тэтгэврийн санхүүжилтын үйл ажиллагаа
14. ADB ЛэндМН ББСБ ХК Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа
15. ERDN Дархан нэхий ХК Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
16. INV Бодь даатгал ХК Албан журмын нийгмийн даатгалаас бусад даатгал, давхар даатгал, тэтгэврийн санхүүжилтын үйл ажиллагаа
17. MFC Монос хүнс ХК Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
18. SHG Би ди сек ХК Санхүүгийн бусад үйл ажиллагаа
19. TUM Махимпекс ХК Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл
20. UID Хөвсгөл алтан дуулга ХК Хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

Холбоо барих

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Жамьян Гүний гудамж 18/1, Даун Таун барилга, 6 давхар, 601 тоот

Даваа- Баасан 09:30-18:30

info@icapital.mn

(976) 7755-0077